D E C   1 8   ,   2 0 1 2


Shin Sangoku Musou 7 [Dynasty Warriors 8]

Publisher: Koei Tecmo
Developer: Omega Force
Platform: PlayStation 3
Genre: Tactical Action
Origin: Japan, North America, Europe
Release: Feb 28, 2013

 

Koei Tecmo revealed 6 additional characters in Shin Sangoku Musou 7 [Dynasty Warriors 8], they are all from the Jin force, including:

  • Zhang Chunhua - new female character, wife of Sima Yi, mantis iron thread weapon
  • Jia Chong - new character with butou blade weapon
  • Sima Yi - whisk weapon
  • Sima Zhao - retsugeki sword weapon
  • Sima Shi - thunderclap sword weapon
  • Wang Yuan Ji - spear weapon